Få mere at vide

HK-GLS-A kompetencefonden yder tilskud til kurser og efteruddannelse til medarbejdere omfattet af overenskomsten.

Kompetencefonden yder støtte til uddannelser fra folkeskolens afgangsprøver til diplomgrader. Støtten udgør som udgangspunkt 200 kr. pr. time fratrukket eventuel offentlig løntabsgodtgørelse. Ved deltagelse i AMU-kurser, hvor medarbejderen er berettiget til VEU-godtgørelse, udbetales 83,78 kr. pr. time i tilskud. Hertil kommer AMU deltagergebyret som varierer mellem ca. 120 kr. og 180 kr. pr. dag. Der ydes også – efter en individuel vurdering i kompetencefondens bestyrelse – støtte til deltagelse i private kurser. For private, interne kurser i landbrugets rådgivningsvirksomheder og i DLBR-regi ydes et tilskud på 100 kr. pr. time.

Kompetencefonden er etableret som følge af overenskomsten indgået mellem HK/Privat og GLS-A i 2008. Virksomhederne betalte et bidrag til fonden på 1.028 kr. i 2019 pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder under overenskomsten. Disse bidrag udgør fondens økonomiske grundlag for at kunne yde støtte til kurser og efteruddannelse.

Der ydes tilskud under forudsætning af, at der er midler i fonden. Der kan reserveres tilskud til kurser og uddannelse i op til 3 måneder frem fra ansøgningstidspunktet. Ansøgningsfristen er 3 måneder regnet fra sidste kursusdag.

Kompetencefondens bestyrelse kan efter overenskomsten til enhver tid ændre reglerne for tilskud.

Konsulenttjeneste for efter- og videreuddannelse

GLS-A, 3F og HK ruster sig til fremtidens øgede kompetencekrav og har i en fælles uddannelsesindsats ansat Lotte Julin Bock pr. 1. januar 2019. Lotte skal hjælpe GLS-As medlemmer og medarbejdere med målrettet at arbejde med efteruddannelse og kompetenceudvikling. Lotte vil kort sagt være den konsulent som virksomhed og medarbejder skal henvende sig til, så snart der er spørgsmål om planlægning eller finansering af efteruddannelse og kompetenceudvikling og få søsat uddannelsesinitiativer. Lotte kan også være bindeleddet mellem medarbejdere og virksomheder som på tværs af virksomheder har et ønske om at afholde fælles kurser. Kontakt Lotte direkte på ljb@gls-a.dk eller 87403412.

Hvordan udbetales tilskuddet?

Tilskuddet udbetales, når uddannelsen eller kurset er afsluttet. Medarbejderen får løn udbetalt af virksomheden. Virksomheden får refusion i form af offentlig løntabsgodtgørelse og løntabsgodtgørelse fra Kompetencefonden. I forbindelse med Diplomkurser, HD-kurser og Akademikurser refunderer fonden det fulde deltagergebyr som forventes at udgøre max 10.000 kr. pr. modul. Der skal i den forbindelse indsendes dokumentation for bestået eksamen. Hvis der benyttes arbejdstid til uddannelse kan fonden yde sædvanlig løntilskud.

Elever

Som noget nyt kan virksomhederne også søge refusion for elever, der deltager i efteruddannelsesaktiviteter. Konkret kan elever deltage i uddannelse i fritiden i samme omfang og på samme vilkår som for øvrige medarbejdere under overenskomsten. Eleverne skal have tilsvarende frihed med løn, og arbejdsgiveren kan søge refusion hos HK Kompetencefonden for timerne. Forsøgsordningen træder i kraft 1. september 2018 og løber til udgangen af overenskomstperioden 28. februar 2021.

Forsøgsordning for aftalt uddannelse

Aftalt uddannelse er for medarbejdere med 9 måneders anciennitet. Ved at lave en aftale kan medarbejderen opspare selvvalgt uddannelse gennem 3 år med henblik på, at dette indgår i en plan for aftalt uddannelse. Virksomheden betaler fuld løn under uddannelse, såfremt HK Kompetencefonden afholder udgifterne hermed. Det øger muligheden for at aftale og planlægge længerevarende uddannelsesforløb end de normale 2 ugers selvvalgt uddannelse årligt. Forsøgsordningen træder i kraft 1. september 2018 og løber til udgangen af overenskomstperioden 28. februar 2021.

Hvor indsender jeg mit ansøgningsskema?

Udfyld og upload dit ansøgningsskema på vores forside eller send det med post til:

Fondsadministrationen GLS-A Agro Food Park 13,
Skejby 8200 Århus N.
Telefon 87 40 34 00
info@gls-a.dk