Få mere at vide

HK-GLS-A kompetencefonden yder tilskud til kurser og efteruddannelse til medarbejdere omfattet af overenskomsten.

Kompetencefonden yder støtte til uddannelser fra folkeskolens afgangsprøver til diplomgrader. Støtten udgør som udgangspunkt 200 kr. pr. time fratrukket eventuel offentlig løntabsgodtgørelse. Ved deltagelse i AMU-kurser, hvor medarbejderen er berettiget til VEU-godtgørelse, udbetales 83,78 kr. pr. time i tilskud. Hertil kommer AMU deltagergebyret som varierer mellem ca. 120 kr. og 180 kr. pr. dag. Der ydes også – efter en individuel vurdering i kompetencefondens bestyrelse – støtte til deltagelse i private kurser. For private, interne kurser i landbrugets rådgivningsvirksomheder og i DLBR-regi ydes et tilskud på 100 kr. pr. time.

Kompetencefonden er etableret som følge af overenskomsten indgået mellem HK/Privat og GLS-A i 2008. Virksomhederne betalte et bidrag til fonden på 945 kr. i 2017 pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder under overenskomsten. Disse bidrag udgør fondens økonomiske grundlag for at kunne yde støtte til kurser og efteruddannelse.

Der ydes tilskud under forudsætning af, at der er midler i fonden. Der kan reserveres tilskud til kurser og uddannelse i op til 3 måneder frem fra ansøgningstidspunktet. Ansøgningsfristen er 3 måneder regnet fra sidste kursusdag.

Kompetencefondens bestyrelse kan efter overenskomsten til enhver tid ændre reglerne for tilskud.

Hvordan udbetales tilskuddet?

Tilskuddet udbetales, når uddannelsen eller kurset er afsluttet. Medarbejderen får løn udbetalt af din virksomhed, og du får refusion i form af offentlig løntabsgodtgørelse og løntabsgodtgørelse fra Kompetencefonden. Fonden refunderer det fulde deltagergebyr som forventes at udgøre max 10.000 kr. pr. modul. Hvis der benyttes arbejdstid til uddannelse kan fonden yde sædvanlig løntilskud.

Elever

Som noget nyt kan virksomhederne også søge refusion for elever, der deltager i efteruddannelsesaktiviteter. Konkret kan elever deltage i uddannelse i fritiden i samme omfang og på samme vilkår som for øvrige medarbejdere under overenskomsten. Eleverne skal have tilsvarende frihed med løn, og arbejdsgiveren kan søge refusion hos HK Kompetencefonden for timerne. Forsøgsordningen træder i kraft 1. september 2018 og løber til udgangen af overenskomstperioden 28. februar 2021.

Forsøgsordning for aftalt uddannelse

Aftalt uddannelse er for medarbejdere med 9 måneders anciennitet. Ved at lave en aftale kan medarbejderen opspare selvvalgt uddannelse gennem 3 år med henblik på, at dette indgår i en plan for aftalt uddannelse. Virksomheden betaler fuld løn under uddannelse, såfremt HK Kompetencefonden afholder udgifterne hermed. Det øger muligheden for at aftale og planlægge længerevarende uddannelsesforløb end de normale 2 ugers selvvalgt uddannelse årligt. Forsøgsordningen træder i kraft 1. september 2018 og løber til udgangen af overenskomstperioden 28. februar 2021.

Hvor indsender jeg mit ansøgningsskema?

Udfyld og upload dit ansøgningsskema på vores forside eller send det med post til:

Fondsadministrationen GLS-A Agro Food Park 13,
Skejby 8200 Århus N.
Telefon 87 40 34 00
info@gls-a.dk